Stanovy

Článek 1 – Základní ustanovení z.s.
 1. FC Krásensko 04 z.s. je dobrovolným sportovním spolkem občanů.
 2. FC Krásensko 04 z.s. je právnickou osobou. Může nabývat práv a zavazovat se v občanskoprávních a jiných vztazích.
Článek 2 – Název a sídlo z.s.
 1. Název : FC Krásensko 04, z.s.
 2. Sídlo : Krásensko 62, 683 04
Článek 3 – Cíl a činnost z.s.

Základním cílem a hlavní činností FC Krásensko z.s. (dále jen z.s.) je:

 • provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky
 • vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže
 • budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá
 • vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel
 • hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci
 • zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení
 • dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti
Článek 4 – Členství z.s.
  1. Členem FC Krásensko 04 z.s., mohou být všechny fyzické osoby starší 18-ti let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli z.s..
  2. Členy z.s. jsou členové přípravného výboru podepsaní pod návrhem na registraci . Členem z.s. se dále může stát jakákoliv jiná osoba, která do z.s. podá písemnou přihlášku, ve které se zaváže dodržovat stanovy . Členství vzniká vyplněním přihlášky a zaplacením členského příspěvku.
  3. Členský příspěvek je jednoroční částka ve výši, kterou výbor z.s. schválí každý rok na své první schůzi. Členský příspěvek může být hrazen v hotovosti, nebo převodem na účet z.s..
  4. Zánik členství:
   • doručením písemného oznámení člena o ukončení členství v z.s.
   • zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze
   • zánikem z.s.
   • úmrtím člena nebo jeho zánikem v případě právnické osoby
Článek 5 – Práva a povinnosti členů z.s.
   1. Práva člena z.s.:
   • zúčastnit se členské schůze
   • volit výbor a případné další orgány z.s. a být volen do těchto orgánů
   • předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti z.s.

2. Povinnosti člena z.s.:

 • dodržovat stanovy a vnitřní předpisy z.s.
 • uhradit schválený členský příspěvek z.s.
 • nepoškozovat zájmy a dobré jméno z.s.
Článek 6 – Orgány z.s.

Orgány z.s. jsou:

 • členská schůze
 • výbor
Článek 7 – Členská schůze
 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem z.s.. Tvoří ji všichni členové . Schází se podle potřeby, minimálně však 1x ročně. Členskou schůzi svolává Výbor písemnou pozvánkou zaslanou alespoň 10 dnu před termínem konání členské schůze všem členům z.s.. Pozvánka na členskou schůzi musí být písemnou formou, minimálně 5 dnů před zasedáním. Výbor svolává členskou schůzi vždy, když o to požádá nejméně 1/3 členů Spolku.
 2. Člen z.s. se účastní členské schůze osobně, za právnickou osobu se účastní její statutární orgán. Člen může být zastoupen jinou osobou na základě plné moci.
 3. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů z.s.. Každý člen má jeden hlas a hlasy všech členů z.s. jsou si rovné. Členská schůze rozhoduje hlasováním a to nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. K rozhodnutí o změně stanov a o zrušení z.s. je třeba alespoň 2/3 hlasů přítomných členů a alespoň 1/3 všech členů z.s..
 4. V době, kdy členská schůze nezasedá, je zastoupena zvoleným výborem.
 5. Členská schůze:
 • schvaluje stanovy z.s. a změny těchto stanov
 • volí členy výboru
 • schvaluje roční uzávěrku hospodaření, rozpočet a plán na příští období
 • schvaluje výši členského příspěvku na následující období
 • 6. První členskou schůzi svolá přípravný výbor do 100 dnů od vzniku z.s. Na této schůzi zvolí první členy výboru.

Článek 8 – Výbor z.s.
 1. Výbor je statutárním orgánem z.s., jedná jménem z.s., rozhoduje ve všech běžných záležitostech, které nepadají do působnosti jiného orgánu z.s.. Za svou činnost je odpovědný členské schůzi. Členové výboru jsou voleni členskou schůzí. Členem výboru může být zvolen člen z.s.. Člen výboru vykonává svou funkci až do doby zvolení nového člena výboru na jeho místo, ledaže jeho funkce zanikla odstoupením, nebo zánikem členstvím . Členové výboru jsou 3, výbor má pětileté funkční období.
 2. Členové výboru mohou ze své funkce odstoupit. Odstoupení z funkce jsou však povinni oznámit písemně předsedovi nebo ostatním členům výboru. Výkon jejich funkce končí dnem doručení oznámení.
 3. Členství ve výboru zaniká zánikem členství v z.s.
 4. Členové výboru si ze svého středu zvolí předsedu, místopředsedu. Výbor se schází dle potřeby, minimálně však jednou ročně.
 5. Působnost výboru:
 • odpovídá za hospodaření a naplňování cílů z.s.
 • reprezentuje z.s.navenek
 • předkládá členské schůzi k projednání a schválení plán činnosti, rozpočet pro příští období
 • předkládá členské schůzi k projednání a schválení výši ročního členského příspěvku
 • předkládá členské schůzi ke schválení účetní uzávěrku
 • 6. Jménem výboru jedná vždy předseda, nebo místopředseda z.s.
  7. Výbor odpovídá za hospodaření.

Článek 9 – Hospodaření z.s.
 1. Majetek z.s. tvoří příspěvky členů, získané dary, granty a dotace, příjmy z činností souvisejících naplňováním cílů z.s.. Majetek slouží k zajišťování činnosti a k naplňování cílů.
 2. Hospodaření se řídí platnými právními předpisy, těmito stanovami, rozhodnutím členské schůze a dalšími interními předpisy, pokud jsou schváleny.
 3. Právo disponovat s finančními prostředky mají pouze předseda, místopředseda a hospodář .
Článek 10 – Zrušení z.s.
 1. Členská schůze rozhoduje o návrhu o zrušeni z.s.. Návrh o zrušení musí být přijat 2/3 hlasů přítomných členů.